”ശാസ്ത്രീയ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശക്തി സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുക”- ഹാനിമാൻ ജന്മവാർഷിക കാംപൈൻ

“ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾവഴി നവീകരിക്കപ്പെട്ട ആധുനിക ഹോമിയോ ചികിത്സാരീതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹാനിമാൻ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് Center for Research in Redefining Homeopathy (CRRH) “ശാസ്ത്രീയഹോമിയോപ്പതി അനുഭവിച്ചറിയുക” എന്ന 6 മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകണ്ഠപുരം എം എം കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന MIT SCIENTIFIC HOMEOPATHY CHAMBER എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പഴകിയതോ താൽക്കാലികമോ ആയ എല്ലാവിധ ശാരീരിക-മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും, ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾക്കും, ലൈംഗിക-വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും, മദ്യ-മയക്കുമരുന്ന്-ലഹരി അടിമത്തത്തിനും പ്രത്യേകം തയാർചെയ്യപ്പെട്ട ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ MIT PROTOCOL അനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ നൽകുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കൺസൾട്ടേഷനും ഔഷധങ്ങളും പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. താൽപര്യമുള്ളവർ ഈ നോട്ടീസോ വാട്ട്സപ്പ് വഴി ലഭിച്ച ഈ മെസേജോ സഹിതം ശ്രീകണ്oപുരം എം എം കോപ്ലക്സിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൗണ്ടറിൽ വന്ന് പേരും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും നൽകിയാൽ സൌജന്യ ചികിത്സക്കായി രജിസ്റ്റർചെയ്ത് കാർഡ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ടു വരാതെതന്നെ 9747320252 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.”

A HUMBLE REQUEST TO NANOPARTICLE RESEARCHERS OF HOMEOPATHY!

When you say NANOPARTICLES of elemental atoms contained in original drug substances are the ACTIVE PRINCIPLES of homeopathic potentized drugs, first of all you are bound to explain where from this unending supply of original substances come in even in minutest doses of preparations diluted much above avogadro limit or 12c, whereas it is well known to everybody that number of molecules in a sample of substance will be limited by avogadro number.

Remember, what the scientists of IIT-B said was only that they could “detect nanoparticles of elemental particles floating randomly in the 1% top layer of the solution”!

You are bound to explain how these “random particles” found to be floating on “top 1% layer” of solution could be the active principles of each and every drops and split drops of even the “bottom most layer” of drugs used by homeopaths!

Will you theorize using your “quantum science” that unlimited number of elemental particles are generated by the process of serial dilution and shaking involved in potentization?

When you say NANOPARTICLES of elemental atoms contained in original drug substances are the ACTIVE PRINCIPLES of homeopathic potentized drugs, you are bound to explain by what mechanism the complex chemical molecules contained in drug substances are converted into nanoparticles or “clusters of elemental atoms” by the simple process of serial dilution involved in the process of homeopathic potentization.

Do you think the strong co-valent bonds that hold atoms together in complex chemical molecules could be broken and atoms liberated by the simple mechanical energy applied during shaking or succussion? If so, can anybody be so ridiculous to imagine to split the simple water molecules into hydrogen and oxygen by shaking water taken in a bottle?

When you say NANOPARTICLES of elemental atoms you claim to have detected in some highly diluted samples subjected to spectroscopic studies are the ACTIVE PRINCIPLES of homeopathic potentized drugs, you are bound to explain how these simple elemental particles or their clusters can represent or reproduce the biological and medicinal properties of highly complex biological molecules such as proteins, enzymes, alkaloids, glycosides, cytokines, hormones, biological ligands, metabolites etc etc contained in the drug substances used to prepare potentized homeopathic drugs.

For example, the highly neurotoxic alkaloid STRYCHNINE contained in nux vomica is a chemical molecule with formula C21H22N2O2. BRUCINE is another alkaloid with chemical formula C23H26N2O4, and with different set of chemical and biological properties . Both of them contain only carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, but in different numbers. Do you think these individual elemental atoms generated by division of strychnine can produce the neurotoxic biological effects of strychnine?

Do you think the individual hydrogen and oxygen atoms produced by division of water molecule can produce the chemical or biological properties of water?

Please understand, it is not merely the individual constituent elemental atoms that produce the biological properties of a chemical molecule, but their peculiar organization, spacial placement of atoms, energy levels, molecular conformation and a lot of other factors are involved in it.

It is utter foolishness to think that individual elemental particles or their clusters isolated from complex chemical molecules can represent or produce their highly complex biological or medicinal effects.

Please be careful not to forget these simple basic things while theorizing that nanoparticles of elemental atoms are the active principles of potentized homeopathic drugs.

MIT REDEFINING THE APHORISMS OF ORGANON- 20, 21 and 22

We should study aphorisms of organon in the light of advanced knowledge provided by modern science.

What Dr Samuel Hahnemann taught us regarding “similarity of symptoms” two centuries ago should be understood in modern advanced scientific knowledge environment as “similarity of chemical molecules” that “compete” each other for binding to “similar” biological targets, that lead to “similar” molecular inhibitions or similar “displacements” and “similar” deviations in biochemical pathways, that are naturally expressed through “similar symptoms”.


Once you understand the real meaning and relevance of above explanation provided by MIT, you can realise how much scientific is “Similia Similibus Curentur” and HOMEOPATHY!

ORGANON- APHORISM 20:

“This Spirit like Power to alter mans state of health which lie hidden in the inner of medicines can in itself never be discovered by us by a mere effort of reason , it is only by experience of the phenomena it displays when acting on the state of health of man that we can become clearly Cognizant of it._”

MY COMMENT:


According to MIT view, it is not any “spirit like power”. The capacity of a medicinal substance to produce biological effects in living bodies lies in the structure and conformations of individual chemical molecules contained in it, by which they bind to various molecular targets inside the body and produce biomolecular inhibitions and cascading deviations in associated biochemical pathways, which are expressed through diverse trains of mental and physical symptoms.

ORGANON – APHORISM 21:

“How as it is deniable that the curative principle in medicines is not in itself perceptible , and as in pure experiments with medicines conducted by the mOst accurate observers, nothing can be observed that can constitute them medicines or remedies except that power of causing distinct alterations in the state of health of the human body, and particularly in that of healthy individual, and of exciting in him various definite morbid symptoms so it follows that when medicines act as remedies , they can only bring their curative property into play by means of this their power of altering mans state of health by the production of peculiar Symptoms and that therefore , We have only to rely on the Morbid phenomena which the medicines produces in the healthy body as the sole possible revelation of their in-dwelling curative power in order to learn what disease-producing power, and at the same time what disease-curing power, each individual medicines possess”.


MY COMMENT:

As per MIT VIEW based on modern scientific knowledge, therapeutic properties of a substance is determined by the chemical and conformations of individual constituent molecules contained in that particular substance. When applied on healthy individuals for drug proving, these chemical molecules bind to various biological molecules and produce molecular inhibitions in related biochemical pathways, which are expressed through diverse groups of mental and physical symptoms. When drug symptoms and disease symptoms are similar, it means the drug substance as well as disease substance contain similar chemical molecules with similar functional groups, by which they can compete each other to bind to similar molecular targets. It is this competitive relationship with disease substance that produce a therapeutic effect when drug substance is used as a medicinal agent in a disease condition. This is the biological mechanism of cure involved in similia Simmilibus Curentur
©Chandran Nambiar KCRedefining homeopathy

ORGANON- APHORISM 22:

“But as nothing is to be observed in disease that must be removed in order to change them into health besides the totaity of their signs and Symptoms, and likewise medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons , it follows, on the one hand, that medicines only become remedies and capable of annihilating disease, because the medicinal substances, by exciting certain artificial mOrbid state, removes and abrogates the symptoms alredy present, to wit the natural mOrbid state we Wish to Cure. On the Other hand, it follows that for the totality of the Symptoms of the disease to be cured, that Medicine must be sought  which (according as experience shall prove whether the mOrbid Symptoms are mOst readily , certainly and permenently removed and changed into helath by similar or opposite medicinal symptoms ) proved to have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms.”

This aphorism contains FOUR important statements.

Statement 1 in aphorism 22:

“Nothing is to be observed in disease that must be removed in order to change them into health besides the totality of their signs and symptoms”.

MY COMMMENTS:

In modern scientific perspective, hahnemann’s phrase  “totality of signs and symptoms” includes not only the “physical and mental symptoms” that we learn from our drug provings and read in our materia medica books, but a wider  whole of SUBJECTIVE and OBJECTIVE symptoms expressed by the patient. All the laboratory reports regarding pathophysiological biochemical changes  in the patient, all the radiological and endoscopic investigations, and every information collected by the physician with the help of advanced technological extensions of his sense organs belong to the class of OBJECTIVE symptoms. As such, what Hahnemann said in the statement quoted above is scientifically true and relevant even today.

Statement 2 in aphorism 22:

“Medicines can show nothing curative besides their tendecy to produce morbid symptoms in healthy persions and to remove them in diseased persons.”

MY COMMMENTS:

Actually, “morbid symptoms in healthy persions” produced by a drug substance represent the biomolecular inhibitions produced in various biochemical pathways by the individual chemical molecules contained in the particular drug substance. Since disease-causing and disease-curing properties of drug substance is determined by the chemical properties of those constituent molecules. If the symptoms produced by a drug substance is SIMILAR to the symptoms expressed in a particular disease condition, it means the drug molecules and disease-causing molecules have a COMPETITIVE relationship, which could be ustilzed for its therapeutic application as per the homeopathic law of SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR.

Statement 3 in aphorism 22:

“Medicines become remedies and capable of annihilating disease, only because the medicinal substances, by exciting certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present, to wit the natural morbid state we wish to cure.”

MY COMMMENTS:

“Medicines become remedies and capable of annihilating disease” only because the chemical molecules contained in it can compete with the disease-causing molecules having SIMILAR functional groups in binding to SIMILAR biological target molecules, which could be identified by comparing the drug symptoms and the symptoms of “natural morbid state we wish to cure.”

Statement 4 in aphorism 22:

“For the totality of the symptoms of the disease to be cured, that medicine must be sought  which is proved to have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms.”

MY COMMMENTS:

For the totality of the symptoms of the disease to be cured, that medicine must be sought  which is proved to have the greatest tendency to produce symptoms SIMILAR to the symptoms of disease we are dealing with, which means our drug substance contains some chemical molecules that are having a COMPETITIVE relationship with the disease-causing molecules in binding to similar biomolecular targets.

IDEA OF PROVING ‘COMBINATIONS OF POST-AVOGADRO DILUTED DRUGS’ IS SIMPLY RIDICULOUS!

When I talk about “combinations of post-avogadro diluted drugs”, some “classical” friends come with the quesion whether these combinations are “proved”? One of them declared: “If the the symptoms of combination drugs are same as single drug in provings, then only we can accept this theory.. Without clinical proving of combination drugs how we can accept this theory sir.”

First of all, I am not bothered whether anybody “accepts” my suggestions or not. No compulsions at all. I have already explained my rationale regarding “combinations of post-avogadro diluted drugs”. If you are capable of understanding my rationale, and convinced about the the scientific wisdom underlying it, you can accept.

Asking for “proving” of “combinations of post-avogadro diluted drugs” by itself shows that they have not seen or understood my explanations regarding drug proving.

A drug substance could be “proved” only if it can act upon biological molecules and inhibit their normal interactions. Only then it can produce a state of “drug pathology” as well as “drug symptoms”. Inorder to act upon biological molecules and change their actions, drug substance should contain some “chemical” molecules. Most of the drug substances contain diverse types of chemical molecules having their own individual chemical properties. During drug proving, a drug substance interact with our biological molecules not as a singular entity, but the individual drug molecules contained in the drug substance act upon various biological targets by their individual chemical properties, and produce molecular inhibitions that are expressed through diverse groups of symptoms that we compile in our materia medica.

Dear friends, please understand, durg substances potentized above avogadro limit or 12c will not contain even a single drug molecule, if they were genuinely potentized.

Your idea of “proving” post avogadro diluted drugs actually originated from this lack of scientific understanding regarding how drug substances act upon the body and produce symptoms. If you are talking about some mysterious “dynamic energy” that works upon a spiritual “vital force”, sorry sir, I am not interested in discussing that nonsense again and again. I have already done it more than enough earlier.

According to my view, potentization involves a process of MOLECULAR IMPRINTING. Spacial conformations of drug molecules are imprinted as three dimensional nanocavities in the water-alcohol supramolecular matrices. Each individual chemical molecule contained in the drug substance undergoes molecular imprinting as an individual unit. As such, drugs potentized above 12c or avogadro limit will contain diverse types of molecular imprints representing the diverse types of chemical molecules contained in the original drug substance. These individual molecular Imprints are the ACTIVE PRINCIPLES of post avogadro diluted drugs we use in homeopathy. Molecular Imprints act as ARTIFICIAL BINDING POCKETS for pathogenic molecules by their conformtional affinities, deactivate them, and remove the Molecular inhibitions they have produced in the biological molecules. This is the biological mechanism of Homeopathic cure. Molecular imprints cannot interfere in the normal interactions between biological molecules and their natural ligands, and hence, cannot produce any molecular errors in normal vital processes. That is why I say post avogadro diluted drugs cannot produce any pathological conditions or produce any drug symptom. Obviously, idea of conducting drug proving using drugs potentized above post avogadro limit is simply RIDICULOUS!

When we combine post avogadro diluted drugs, we are actually adding more MOLECULAR IMPRINTS together. Since Molecular Imprints cannot interact each other, there is no harm in combining any number of potentized drugs. Individual Molecular Imprints will remain as such, and act only upon specific pathogenic molecules having conformational affinity when introduced into the body as therapeutic agents.

My scientific explanations of Homeopathy may not agree with your “classical” beliefs that evolved in the 200 year old primitive knowledge environment. Sorry for that. Either you update yourselves, or reject my ideas and remain eternally blind! It is your choice!

AN MIT STUDY OF ARSENIC, AND ITS POTENTIAL USE IN MOLECULAR IMPRINTS FORMS FOR PREVENTION OF COMPLICATIONS AND MORTALITY IN CURRENT PANDEMIC

Arsenic Album or Arsenic Trioxide is a chemical substance that can inhibit more than 200 essential enzymes in our body involved in diverse types of biomolecular processes related with genetic transcription, metabolism, energy conversions etc etc. This is due to the ability of Arsenic ions to bind to the cysteine radicals which are part of active sites all enzymes. Almost every biochemical pathways in the living body are deranged by the action of arsenic. This is the reason why the homeopathic materia medica of arsenic album is so rich with symptoms associated with almost all organs and systems of the body.

Arsenic content may be high in people due to living in certain areas, consuming arsenic rich ground water, cigarette smoking, eating unpolished rice, prawns and crabs, exposure to arsenic containing environments, etc etc. Arsenic may enter the body through contaminated liquors, Chinese, Ayurvedic, unani or Herbal preparations, industrial exposures, chemically treated wooden furniture etc also. Arsenic content will naturally be high in aged people, as it has a tendency to accumulated in the body over years through exposures.

It is an already established fact that during viral infections, persons having high levels of arsenic in their body are prone to develop serious complications such as respiratory failure, acute myocardial degeneration, renal failures, liver failures, multiple organ failures etc faster than those having low arsenic levels.

Researchers working upon arsenic toxicity problems in certain arsenic affected countries have already proved that ARSENIC ALBUM 30 can antidote and reverse the chronic effects of arsenic toxicity, and remove the symptoms.

My suggestion to the experts involved in current pandemic research is that determination of arsenic levels in the body of covid patients should be made mandatory, so that high risk people could be identified and better care provided.

Arsenic Album 30 contains MOLECULAR IMPRINTS of arsenic trioxide molecules. Molecular imprints are three dimensional nanocavities formed in water-alcohol supra-molecular matrix through a host-guest interactions between templates and diluent medium during the process of homeopathic POTENTIZATION. Molecular imprints of arsenic trioxide contained in Arsenicum Album 30 can act as artificial binding pockets for arsenic ions and deactivate them, thereby removing the molecular inhibitions they have produced in the enzyme systems of the body.

By using Arsenicum Album 30 in sufficient quantities and frequencies to provide molecular imprints in optimum levels, it will be possible to prevent dangerous complications and multiple organ failures in patients affected with current pandemic, so as to prevent the chances of morbidities due to the disease. Complications and mortality rates could be definitely lowered by use of Arsenic Alb 30.

I don’t know how to get this very important message reach the right persons in right time, or how to convince the scientific basis of this approach described above.

A word to homeopaths : It is a nonsense idea that Arsenic album 30 will “boost immunity”. Arsenic Alb 30 will not contain any chemical molecules that can act as antigens to initiate production of antibodies and boost immune system. But it will surely prevent complications even if you get infected, if molecular imprints of arsenic is available in the body during the time of virus infection.

Homeopaths currently involved in distribution of Arsenicum Album 30 should realize the hard truth that the dosage you are giving now is actually of no use. 4 or 5 medicated sugar pills for 3-4 days you give now cannot provide the sufficient quantity of molecular imprints required to produce desired biological effects. To ensure optimum availability of molecular imprints, medicine should be used in drop doses at least twice a day until the epidemic threat is over. Please understand, it is not any mysterious “dynamic energy” or “vibrations” that work in our potentized drugs. It is “material” MOLECULAR IMPRINTS, that act as “artificial binding pockets” for pathogenic molecules, and deactivate them. As such, dosage and repetition should be appropriate to ensure this availability. I would suggest minimum 1 or 2 drops direct on tongue bds until epidemic is over.

REALIZE THE TRUTH BEHIND THE HYPE OVER ASPIDOSPERMA AND VANADIUM

There is a wild propaganda going on, claiming that homeopathy medicine ASPIDOSPERMA is the GENUS EPIDEMICUS of current pandemic, and people are desperately running from store to store to get a bottle of this “miracle drug” to save their dear ones gasping for oxygen. They also recommend the use of Vanadium as an “oxygen supplier”.

It is claimed that a few drops of “mother tincture” of aspidosperma given twice or thrice for a few days will relieve the breathlessness, and will be helpful in curing the disease.

Problem underlying this claim as well as the propaganda is that homeopaths fail to understand  the difference between MOLECULAR forms and MOLECULAR IMPRINTS forms of drugs.

They also fail to remember the primary lesson that if a drug is found to  be GENUS EPIDEMIC for a disease, it will be administered only in potencies above 12c, and it is NEVER used in mother tincture form.

Crude drugs, mother Tinctures, Potencies below 12c and biochemic TRITURATIONS are MOLECULAR forms of drugs, since they contain molecules of drug substances.

Potencies above 12c or Post-avogadro dilutions do not contain drug molecules, but MOLECULAR IMPRINTS only.

We must not forget the fact that drug symptoms provided in our materia medica actually constitute the list of symptoms that are generated in healthy persons by the use of these drugs in crude form.  Indiscriminate long-term use of mother tinctures containing plant enzymes, poisonous alkaloids, glycosides and various other phyto-chemical ingredients is an  unpardonable  crime even if it is done in the name of homeopathy. The chemical molecules contained in these tinctures might give temporary relief  by nutritional supplementation, or by competitive relationship towards pathological  molecules due to their  conformational similarity. But it is evident from their symptomatologies  that those chemical molecules are capable of creating dangerous pathological molecular inhibitions in various bio-chemic channels in the organism.

We should never forget that the subjective and objective symptoms provided in our materia medica were createdby the molecular errors happened in healthy individuals during drug proving.

Regarding ASPIDOSPERMA, even though homeopaths enthusiastically quote “It stimulates the respiratory centers and increases the oxygen in the blood” from Boericke materia Medica, they conveniently ignore the following statement in Clarke’s materia Medica: “Hale says ASPIDOSPERMA produces in animals respiratory paralysis, slowed heart, and paralysis of extremities.”

Even though it is said in materia Medica that VANADIUM is an “oxygen carrier”, please understand, it is only a chemical property of Vanadium in its molecular form. Vanadium potentized above 12c will not contain any single molecule of Vanadium, and hence, it is totally irrational to expect Vanadium in potentized form to act as an “oxygen supplier”. The widely quoted statement from materia Medica “it increases amount of hemoglobin, also combines its oxygen with toxines and destroys their virulence” is actually applicable to molecular forms of Vanadium only. Vanadium 30 will not contain even a single molecule of Vanadium, and hence, this property cannot be attributed to vanadium 30.

Same time, vanadium in Molecular form is highly toxic, and it is not at all safe to use Vanadium in 3x or potencies below 12c. It is now well known that molecular forms of VANADIUM is a competitive inhibitor of various enzymes such as ATPases, alkaline and acid phosphatases, and protein-phosphotyrosine phosphatases, and hence, very dangerous if given in Molecular form.

Molecular forms of drugs act by the chemical properties of constituent molecules, whereas MOLECULAR IMPRINTS forms of drugs act by the conformational properties of Molecular imprints.

Since Molecular imprints cannot interfere in the normal interactions between biological molecules and their natural ligands, Molecular imprints forms of drugs cannot produce any short term or long term adverse effects.

On the other hand, Molecular forms of drugs can interact with biological molecules and produce inhibitions, and may cause harmful adverse effects. Even though mother Tinctures are considered Homeopathy drugs, they are no way different from allopathy drugs, when considered in terms of their active principles as well as biological mechanism of actions.

We know, many homeopathic practioners prescribe plenty of mother tinctures, low potency preparations and biochemic TRITURATIONS. They consider it genuine homeopathy, as they manufactured by homeopathy drug companies, and bear the label Homeopathic Medicines. They ignore the fact that mother Tinctures are never prescribed according to similia principles, or on the basis of totality of symptoms.

Mother tinctures and other Molecular forms of drugs may relieve some of the symptoms, due to their allopathic actions. But they are not only un-homeopathic in actions, but chances of emerging new pathological conditions due to them is a reality.

Homeopaths should understand, it is ideal to treat patients using potencies above  12c, which do not contain any trace of the drug molecules of the original drug. If our selection of drug is correct, there is no any chance of failure in such a protocol.

Actually, mother tinctures will have to be considered as identical to Ayurveda, Allopathy or Herbal treatment. Those homeopaths who indulge in excessive use of mother tinctures, without bothering  about their constituent drug  molecules and their adverse long term impacts on the organism, are more hazardous to human health than our allopathic counterparts. I humbly request them to think over.

For example, from our materia medica works, it may be understoodthat most of  those people who had participated in proving of  Hydrastis Canadensis developed symptoms of gastric ulcer and hyperacidity along with many other deep seated pathological conditions. Doctors who administer large doses of Hydrastis Tincture to relive gastric symptoms as part of homoeopathic treatment should note this point . Of course, we may get temporary relief, by the way of competitive relationships with pathological molecules, due to conformational similarity of drug molecules and pathogenic molecules. Prolonged use of Hydrastis Tincture not only produce the symptoms mentioned in the materia medica,  but may even induce very serious genetic errors to happen. If  hydrastis is the similimum for the patient, it will be effective in high potencies. This is real homeopathy.

Please do not be provoked when I say that those who give Vanadium 3x for supplying oxygen,  Passiflora for inducing sleep, Rauwolfia for lowering blood pressure and Syzijium for high blood sugar in their tincture form, are not practicing ideal Homeopathy even if they may be well known homeopaths.

No homeopath with some common sense, who had carefully read the material medica of Alfalfa will dare to prescribe it as tonics to improve the appetite and general health of innocent children. It is evident from its symptomatology that Alfalfais capable of producing diabetes, bulimia, and upsetting the normal functioning of kidneys.

We should remember that there was no exact knowledge regarding the long term evil effects of many drugs, when many of them were proved and their materia medica prepared. There was least knowledge about the genetic disorders they were likely to produce. It is found in Boecricke Materiamedica that Arsenic Bromide Mother Tincture is indicated for Diebetes. No physician with scientific awareness will even think of prescribing it today. Who will now dare to prescribe Ars iod 3x, Iodum 3x, Sulphur Q, or various compounds of Mercury and Lead only because they are found in our text books of Materia Medica?

We know a lot of homeopaths who make their patients consume for prolonged periods, the mother tinctures of several drugs, including various patented combinations flooding the market in the name of Homeopathy. How can Homeopaths prescribe them without any prick of conscience? Those who love homoeopathy should take urgent initiative to prevent such tendencies either through awareness programs and campaigns, or through stringent legislational procedures.

Since crude drugs and mother tinctures contain drug molecules that can act upon biological molecules, they can also bind to various biological targets in the organism. Obviously, there is always chance for creation of new molecular inhibitions and drug-induced pathologies when we use crude drugs and mother tinctures. That is the draw back of using mother tinctures even if they are similimum.

Advantage of drugs potentized above 12c, also known as post-avogadro Dilutions,   is that they do not contain any drug molecule, but only molecular imprints, which are only supra-molecular clusters of water and alcohol molecules. They can act upon pathogenic molecules only, not upon biological molecules. As such, potentized drugs cannot do any further harm to organism.

That is why MIT says use of mother Tinctures and other Molecular forms of drugs cannot be considered genuine Homeopathy. To be genuinely homeopathic regarding active principles as well as biological mechanism of action, we should use only post-avogadro diluted drugs.

AN MIT STUDY OF VANADIUM AND ITS THERAPEUTIC USE IN POST-AVOGADRO DILUTED FORMS

Many homeopaths recently suggest VANADIUM 30 as a remedy for oxygen deficiency in blood during the current Covid 19 pandemic. This suggestion is based on the statements in some homeopathic materia Medica works regarding the “oxygen carrier” capacity of vanadium.

First of all, let us see what is said in Boericke Materia Medica about Vanadium:

“Its action is that of an oxygen carrier and a catalyzer, hence its use in wasting diseases.  Increases amount of hemoglobin, also combines its oxygen with toxines and destroys their virulence. Also increases and stimulates phagocytes. A remedy in degenerative conditions of the liver and arteries.

Anorexia and symptoms of gastro intestinal irritation; albumen, casts and blood in urine. Tremors; vertigo; hysteria and melancholia; neuro-retinitis and blindness. Anaemia, emaciation. Cough dry, irritating and paroxysmal, sometimes with haemorrhages. Irritation of nose, eyes and throat. Tuberculosis, chronic rheumatism, diabetes.

Acts as a tonic to digestive function and in early tuberculosis. Arterio-sclerosis, sensation as if heart was compressed, as if blood had no room in the aorta. Anxious pressure on whole chest. Fatty heart. Degenerative states, has brain softening.  Atheroma of arteries of brain and liver.

Dose:  6-12 potency. The best form is Vanadiate of Soda, 2 mg daily, by mouth.”

Clarke’s Dictionary of Materia Medica says about Vanadium as follows : 

“Addison’s disease. Atheroma. Fatty degeneration. Innutrition.
Burnett  tells how he came to use Vanadium through reading the result of some experiments on animals in which the Salts of Vanadium produced “true cell destruction, the pigment escaping, the liver being hit hardest.”  Burnett had at the time a case of “fatty liver, atheroma of the arteries, much pain corresponding to the course of the basilar artery, large, deeply pigmented patches on forehead, profound adynamia.” Vanadium restored the patient, who was seventy, and at eighty he was “hale and hearty.” Marc Jousset tells of experiments with salts of Vanadium, chiefly the meta-vanadate of sodium, by Lyonnet and others.  Animals poisoned by intravenous injections rapidly develop Cheyne-Stokes respiration; with little or no action on circulation or blood. These observers gave Vanadates to two hundred patients suffering from tuberculosis, chlorosis, chronic rheumatism, neurasthenia etc, and produced in nearly all cases increased appetite, strength, and weight. The amount of urea was also increased. They regard Vanadium as “an energetic excitant of nutrition,” and probably an oxydent stimulating organic combustion. The dose was 2-5 mgr. in twenty-four hours, and only on three separate days in the week.”

Obviously, Boericke and Clarke were saying about the use of “2-5 mg of Sodium Vanadate daily”. Not Vanadium 30! It makes a big difference.

Sodium vanadate is the inorganic compound  with the chemical formula  Na3VO4·2H2O (sodium orthovanadate dihydrate). It is a colorless, water-soluble solid.

Vanadates exhibit a variety of biological activities, in part because they serve as structural mimics of PHOSPHATES. By this mimicking, it acts as a COMPETITIVE INHIBITOR of ATPases, alkaline and acid phosphatases, and protein-phosphotyrosine phosphatases. By this competitive relationship VANADIUM acts as a SIMILIMUM for many disease conditions involving inhibitions of ATPases by various endogenous or exogenous pathogenic molecules having phosphate functional groups or moieties. 

ATPases  adenylpyrophosphatase, ATP monophosphatase, triphosphatase, SV40 T-antigen, adenosine 5′-triphosphatase, ATP hydrolase, complex V (mitochondrial electron transport), (Ca2+ + Mg2+)-ATPase, HCO3−-ATPase, adenosine triphosphatase) etc are a class of enzymes that catalyze the decomposition of ATP into ADP and a free phosphate ion or the inverse reaction. This dephosphorylation reaction releases energy, which the enzyme (in most cases) harnesses to drive other chemical reactions that would not otherwise occur. This process is widely used in all known forms of life

Transmembrane ATPases import many of the metabolites necessary for cell metabolism and export toxins, wastes, and solutes that can hinder cellular processes.

All the symptoms described by Boericke and Clarke are actually due to this inhibitory actions of vanadites  upon the various enzymes listed above, which lead to blocking of all biological pathways associated with involvement of PHOSPHATES. 

Please understand, Vanadium potentized above 12c used in homeopathy will not contain even a single molecule or atom of Vanadium. It contains only MOLECULAR IMPRINTS of vanadium, and hence, will act just opposite to the actions of Molecular or crude forms of Vanadium.  These Molecular imprints actually act by removing the molecular inhibitions caused in the various enzymes by Vanadium or any other pathogenic molecules having functional groups similar to vanadites or phosphates.

 Obviously, Vanadium 30 will not supply oxygen to the tissues as some homeopaths wrongly believe, but may be useful in deactivating harmful reactive oxygen species or ROS generated in the body during the disease processes. 

Even though Boericke and Clarke talks about use of “Vanadium Vanadate 2-5 mg daily” for therapeutic purposes, as per advanced scientific knowledge, vanadium is not a safe substance for human consumption.

Vanadium excess can be toxic and detrimental to human health like any other metal. For instance, occupational inhalation exposure to vanadium was found to induce acute respiratory symptoms, DNA damage in blood cells of workers from a vanadium pentoxide factory, and altered neurobehavioral functions. In turn, environmental overexposures to vanadium oxides attached to fine particulate matter were associated with increased risk of respiratory symptoms in children, and a higher risk of cardiovascular and respiratory hospitalizations of older people. ilRecently, urinary vanadium concentrations during pregnancy were positively associated with impaired fetal growth and preterm or early-term delivery. Association between the high level of trace elements including vanadium in the drinking water and the increased thyroid cancer incidence was suggested. A suicidal death after ingestion of an undetermined amount of ammonium vanadate has also been reported. In addition, laboratory-based studies conducted in animal models or cell cultures found that vanadium exposure can induce a variety of toxic effects such as cardiovascular effects, vascular endothelial dysfunction and arterial hypertension, immune toxicity, damage to the spleen and thymus, neurotoxicity, hippocampal alterations and memory loss, developmental disturbances, increased embryolethality and skeletal defects, and pulmonary toxicity. It should be added that, besides the dose of vanadium and the route of vanadium exposure, many other factors such as the form of vanadium (inorganic versus organic forms) and interactions with other elements such as selenium or magnesium can also influence vanadium toxicity.

Along with the studies of the toxic effects of vanadium, many investigators have been focused on the examination of potential medical applications of this mineral. These include antidiabetic or insulin-mimetic actions, antiviral effects, and anticarcinogenic activity. Among these effects, the antidiabetic action of vanadium complexes with organic ligands has been very intensively studied, which entered into stage II clinical trials. However, due to kidney problems in some patients, this study as an antidiabetic agent could not progress to the next phase of research. Indeed, the risks associated with vanadium intoxication such as vanadium-induced reactive oxygen species generation, adverse effects on the immune system, and a risk of mutagenesis are listed among the arguments against the antidiabetic application of vanadium. Reviews of the results of past and recent human studies on vanadium in diabetes have concluded that the use of vanadium compounds in oral diabetes therapy is misplaced.

Vanadium occurs as a natural component of the earth crust in various minerals, coal, and crude oil, and is released to the environment mainly due to human activities. The unique chemical and physical features of vanadium compounds make it an indispensable material in many industries. Its compounds are frequently used in the production of steel and titanium-aluminum alloys, as catalysts in the sulfuric acid manufacture, and in the production of pigments, inks, and varnishes. The latest use of vanadium involves green technologies and the production of vanadium-based redox flow batteries, which can store electricity produced from renewable sources such as wind or sun.  The industrial use of vanadium is on the increase and so is the release of vanadium to the environment.  Vanadium is one of the elements listed on the second drinking water contaminant candidate list that was announced by the United States Environmental Protection Agency in 2005. This is a list of contaminants that are known or anticipated to occur in public water systems and may require future regulations. Vanadium was reported to contribute to soil pollution.  Heavy oil combustion contributes to the release of vanadium as a component adhering to fine particulate matter observed in large urban and industrial agglomerations. High groundwater concentrations of vanadium of natural geological sources have been noted in volcanic areas.  Vanadium excess can be toxic and detrimental to human health like any other metal. For instance, occupational inhalation exposure to vanadium was found to induce acute respiratory symptoms, DNA damage in blood cells of workers from a vanadium pentoxide factory, and altered neurobehavioral functions. In turn, environmental overexposures to vanadium oxides attached to fine particulate matter were associated with increased risk of respiratory symptoms in children, and a higher risk of cardiovascular and respiratory hospitalizations of older people. Recently, urinary vanadium concentrations during pregnancy were positively associated with impaired fetal growth and preterm or early-term delivery. Association between the high level of trace elements including vanadium in the drinking water and the increased thyroid cancer incidence was suggested. A suicidal death after ingestion of an undetermined amount of ammonium vanadate has also been reported. In addition, laboratory-based studies conducted in animal models or cell cultures found that vanadium exposure can induce a variety of toxic effects such as cardiovascular effects, vascular endothelial dysfunction and arterial hypertension, immune toxicity, damage to the spleen and thymus, neurotoxicity, hippocampal alterations and memory loss, developmental disturbances, increased embryolethality and skeletal defects, and pulmonary toxicity. It should be added that, besides the dose of vanadium and the route of vanadium exposure, many other factors such as the form of vanadium (inorganic versus organic forms) and interactions with other elements such as selenium or magnesium can also influence vanadium toxicity.

Along with the studies of the toxic effects of vanadium, many investigators have been focused on the examination of potential medical applications of this mineral. These include antidiabetic or insulin-mimetic actions, antiviral effects, and anticarcinogenic activity. Among these effects, the antidiabetic action of vanadium complexes with organic ligands has been very intensively studied, which entered into stage II clinical trials. However, due to kidney problems in some patients, this study as an antidiabetic agent could not progress to the next phase of research. Indeed, the risks associated with vanadium intoxication such as vanadium-induced reactive oxygen species generation, adverse effects on the immune system, and a risk of mutagenesis are listed among the arguments against the antidiabetic application of vanadium. Reviews of the results of past and recent human studies on vanadium in diabetes have concluded that the use of vanadium compounds in oral diabetes therapy is misplaced. Vanadium compounds have attracted interest of researchers as potential antitumor agents. Vanadium as vanadyl sulfate has been used by weight training athletes as a nutritional supplement that can increase muscle mass. The role of vanadium in muscle development has been emphasized to be associated with its insulin-mimetic properties and anabolic effects. So far, however, human studies have failed to demonstrate significant effects of vanadium on the body composition and performance enhancement, and the use of vanadium as a sport nutrition supplement is not recommended. Vanadium is also a well-known constituent of the most commercialized titanium alloy named Ti-6Al-4V, which has been widely used in the manufacture of biomedical implants such as artificial hip joints, knee joints, and dental implants due to its excellent physical and mechanical properties. Again, however, the potential cytotoxicity of vanadium limits the medical value of the Ti-6Al-4V alloy. Recently, for example, a case of systemic allergic dermatitis to vanadium has been reported in a patient following placement of a titanium alloy plate in the left foot. Summing up, due to the intensive use of vanadium in industry and the vanadium environmental pollution often related with it as well as the popularity of vanadium-based dietary supplements and medicinal applications of vanadium compounds, increasing numbers of humans are likely to experience the exposure to vanadium compounds in the near future.

Vanadium enters the human body via the gastrointestinal tract or respiratory system. In the bloodstream, transferrin is the major serum protein of vanadium transport from blood into tissues.  Other serum proteins, i.e., albumin, hemoglobin, and immunoglobulin, and low-molecular ligands, e.g., lactate and citrate, can be involved in the blood transport of vanadium as well. From the blood, vanadium is transferred to different tissues such as the liver, kidney, heart, spleen, brain, and bones. Final excretion of absorbed vanadium occurs through urine. In the human body, vanadium can exist in oxidation state +5 (vanadate ions) or +4 (vanadyl cations). Cellular uptake of vanadium species proceeds via receptor-mediated endocytosis of vanadium-laden proteins (transferrin, albumin), phosphate or sulfate ion channels, or membrane citrate transporters. Reductants, e.g., glutathione, ascorbic acid, or NADH, convert pentavalent vanadium to a tetravalent state, the latter being regarded as a predominant oxidation state of vanadium within the cell. Simultaneously, oxidants such as NAD+, O2, and O22- can oxidize vanadyl back to vanadate.

Metabolic detoxification of vanadium possibly involves reduction of vanadate to vanadyl by cellular reductants, and  complexation reactions during which vanadyl interacts with cellular agents such as reduced glutathione (GSH), an oxidized form of glutathione (GSSG), L-cysteine, and cystine forming stable, nonharmful complexes. In addition, vanadium accumulates in bones by replacing bone phosphate in apatite Ca5(PO4)OH with vanadate. The storage of vanadium in bones is also recognized as a potent detoxification mechanism of vanadium in animals.

In contrast to the aforementioned chelating compounds, ascorbic acid was suggested to be a very effective and safe pharmacologic agent for the treatment of vanadium toxicity in humans. Detoxification of vanadium by ascorbic acid mainly relies on ascorbic acid-mediated reduction of vanadate to vanadyl and its high capacity to scavenge reactive oxygen species. Furthermore, vanadyl was found to interact with oxidation products of ascorbic acid forming stable complexes, which may allow excretion of vanadium from the organism. In addition, the results of studies have shown that pyruvic acid could be another potential antidote for the treatment of vanadium toxicity. The studies showed that this alpha-keto acid protected against vanadium-induced oxidative stress and cytotoxicity in a cell culture model. The mechanism of protection probably involves antioxidative effects of pyruvate, especially its ability to neutralize hydrogen peroxide, but still more research is required to elucidate this issue. 

It is well known that many edible plants are the main source of natural compounds acting as exogenous antioxidants. Exogenous antioxidants cannot be produced in the body and therefore must be provided through daily nutrition. They reinforce our intrinsic antioxidant system in the protection of the organism against reactive oxygen species-mediated injuries. As shown below in this review, research studies indicate that vanadium toxicity, which is strongly associated with prooxidant mechanisms, can be efficiently reduced or alleviated by dietary and plant-derived antioxidants. 

Very early studies already explored the efficiency of vitamin C (ascorbic acid, ascorbate) in the prevention and treatment of vanadm toxicity, and found that vitamin C was effective against acute vanadate and vanadyl intoxication. 

Some studies focused on the role of vitamin E (α-tocopherol) in the treatment of vanadium toxicity, which provided in vivo evidence that vitamin E acetate decreased sodium metavanadate-induced oxidative stress and histopathological changes in the testes of rats. Furthermore, vitamin E was demonstrated to exhibit protective activity against sodium metavanadate-mediated neurotoxicity in rat pups. In this study, vitamin E increased performance in neurobehavioral tests,  and decreased reactive astrogliosis in brain tissue of vanadium-treated animals. Both vitamins C and E exhibited protective activity against vanadium pentoxide-induced genotoxicity measured using a micronucleus assay in mouse polychromatic erythrocytes.

In addition, polyphenolic compounds (and other phytochemicals) may prove beneficial for the treatment of vanadium toxicity. 
In conclusion, although the investigations cited in this review show that supplementation with dietary antioxidants has beneficial effects on vanadium poisoning.


First of all, let us see what is said in Boericke Materia Medica about Vanadium:


“Its action is that of an oxygen carrier and a catalyzer, hence its use in wasting diseases. 

Increases amount of hemoglobin, also combines its oxygen with toxines and destroys their virulence. Also increases and stimulates phagocytes. A remedy in degenerative conditions of the liver and arteries.


Anorexia and symptoms of gastro intestinal irritation; albumen, casts and blood in urine. Tremors; vertigo; hysteria and melancholia; neuro-retinitis and blindness. Anaemia, emaciation. Cough dry, irritating and paroxysmal, sometimes with haemorrhages. Irritation of nose, eyes and throat. Tuberculosis, chronic rheumatism, diabetes.
Acts as a tonic to digestive function and in early tuberculosis. Arterio-sclerosis, sensation as if heart was compressed, as if blood had no room in the aorta. Anxious pressure on whole chest. Fatty heart. Degenerative states, has brain softening.  Atheroma of arteries of brain and liver.


Dose:  6-12 potency. The best form is Vanadiate of Soda, 2 mg daily, by mouth.”


Clarke’s Dictionary of Materia Medica says about Vanadium as follows : 


“Addison’s disease. Atheroma. Fatty degeneration.

Innutrition.Burnett  tells how he came to use Vanadium through reading the result of some experiments on animals in which the Salts of Vanadium produced “true cell destruction, the pigment escaping, the liver being hit hardest.”  Burnett had at the time a case of “fatty liver, atheroma of the arteries, much pain corresponding to the course of the basilar artery, large, deeply pigmented patches on forehead, profound adynamia.” Vanadium restored the patient, who was seventy, and at eighty he was “hale and hearty.” Marc Jousset tells of experiments with salts of Vanadium, chiefly the meta-vanadate of sodium, by Lyonnet and others.  Animals poisoned by intravenous injections rapidly develop Cheyne-Stokes respiration; with little or no action on circulation or blood. These observers gave Vanadates to two hundred patients suffering from tuberculosis, chlorosis, chronic rheumatism, neurasthenia etc, and produced in nearly all cases increased appetite, strength, and weight. The amount of urea was also increased. They regard Vanadium as “an energetic excitant of nutrition,” and probably an oxydent stimulating organic combustion. The dose was 2-5 mgr. in twenty-four hours, and only on three separate days in the week.”


Obviously, Boericke and Clarke were saying about the use of “2-5 mg of Sodium Vanadate daily”. Not Vanadium 30! It makes a big difference.


Sodium vanadate is the inorganic compound  with the chemical formula  Na3VO4·2H2O (sodium orthovanadate dihydrate). It is a colorless, water-soluble solid.


Vanadates exhibit a variety of biological activities, in part because they serve as structural mimics of PHOSPHATES. By this mimicking, it acts as a COMPETITIVE INHIBITOR of ATPases, alkaline and acid phosphatases, and protein-phosphotyrosine phosphatases. 


All the disease conditions described by Boericke and Clarke are actually due to this inhibitory actions of vanadites upon the various enzymes listed above, which lead to blocking of all biological pathways associated with PHOSPHATES. 


Please understand, Vanadium potentized above 12c used in homeopathy will not contain even a single molecule or atom of Vanadium. It contains only MOLECULAR IMPRINTS of vanadium, and hence, will act just opposite to the actions of Molecular or crude forms of Vanadium.  These Molecular imprints actually act by removing the molecular inhibitions caused in the various enzymes by Vanadium or any other pathogenic molecules having functional groups similar to vanadites or phosphates. Obviously, Vanadium 30 will not supply oxygen to the tissues as some homeopaths wrongly believe, but may be useful in deactivating harmful reactive oxygen species or ROS generated in the body during the disease processes. 


Even though Boericke and Clarke talks about use of “Vanadium Vanadate 2-5 mg daily” for therapeutic purposes, as per advanced scientific knowledge, vanadium is not a safe substance for human consumption.


Vanadium excess can be toxic and detrimental to human health like any other metal. For instance, occupational inhalation exposure to vanadium was found to induce acute respiratory symptoms, DNA damage in blood cells of workers from a vanadium pentoxide factory, and altered neurobehavioral functions. In turn, environmental overexposures to vanadium oxides attached to fine particulate matter were associated with increased risk of respiratory symptoms in children, and a higher risk of cardiovascular and respiratory hospitalizations of older people. ilRecently, urinary vanadium concentrations during pregnancy were positively associated with impaired fetal growth and preterm or early-term delivery.

Association between the high level of trace elements including vanadium in the drinking water and the increased thyroid cancer incidence was suggested. A suicidal death after ingestion of an undetermined amount of ammonium vanadate has also been reported. In addition, laboratory-based studies conducted in animal models or cell cultures found that vanadium exposure can induce a variety of toxic effects such as cardiovascular effects, vascular endothelial dysfunction and arterial hypertension, immune toxicity, damage to the spleen and thymus, neurotoxicity, hippocampal alterations and memory loss, developmental disturbances, increased embryolethality and skeletal defects, and pulmonary toxicity. It should be added that, besides the dose of vanadium and the route of vanadium exposure, many other factors such as the form of vanadium (inorganic versus organic forms) and interactions with other elements such as selenium or magnesium can also influence vanadium toxicity.


Along with the studies of the toxic effects of vanadium, many investigators have been focused on the examination of potential medical applications of this mineral. These include antidiabetic or insulin-mimetic actions, antiviral effects, and anticarcinogenic activity. Among these effects, the antidiabetic action of vanadium complexes with organic ligands has been very intensively studied, which entered into stage II clinical trials. However, due to kidney problems in some patients, this study as an antidiabetic agent could not progress to the next phase of research. Indeed, the risks associated with vanadium intoxication such as vanadium-induced reactive oxygen species generation, adverse effects on the immune system, and a risk of mutagenesis are listed among the arguments against the antidiabetic application of vanadium. Reviews of the results of past and recent human studies on vanadium in diabetes have concluded that the use of vanadium compounds in oral diabetes therapy is misplaced.

SIMILIMUM ULTRA SOFTWARE- SALIENT FEATURES AND USERGUIDE

A Complete Clinical Utility Software Package For Homoeopaths

Developed and Marketed by:
Fedarin Mialbs Private Limited,
Sreekandapuram, 670631
Kannur, Kerala, India.
FOR MORE INFO:

D MUHAMMAD FASIL BHMS

+91 99953 82854

CUSTOMER’S HANDBOOK
Overview of Salient features:
SIMILIMUM ULTRA is a complete, user-friendly and state-of-the art Clinical Utility Software Package for Homoeopathic Practitioners, visibly outstanding by its simplicity and comprehensiveness among those currently available in the market. It is the final glorious outcome of more than 40 years of unrelenting learning and dedication of its author to the cause of Homoeopathy.
SIMILIMUM ULTRA is designed with such a flexibility and richness of contents and tools, that it adapts itself to meet the everyday changing requirements of any Homoeopath to set up and run a fully computerized clinical practice.
SIMILIMUM ULTRA– Sharp-shoot Homoeopathic Software is empowered with following essential practical modules such as :-
# Embedded Patient Management System:
# Most User-friendly Patient Management System– Provides a very simple and relaxed working environment, enabling even those homoepaths with minimum computer skills to use it with ease for their day to day clinical management.
# New Patient Registration is very simple. Only minimum entries required. Start work instantly.
# Unregistered Cases- Cases can also be worked upon without registering the patient, with options for registering later.
# Paitient Register is the functional homepage for clinical work. Unlimited in storage capacity
# Backup and Restore– safe and easily retrievable backups, without any fear of loss of data even if system crashes. Every time you exit the software, you are promptly reminded to make back-ups (optional). In case you re-install the software, all your previous data will be restored by a single mouse-click.
# Search Patients alphabetically, number-wise, diagnosis-wise or using in-built calender tools.
# Case Records- Very user-friendly platform for maintaining patient-wise consultation records, prescriptions and follow-up details.
# Case Taking can be done either in classical schematic format, Key Note Method, Recombinant Method or using scribbling pad.
# Case Taking Forms- Optional for detailed classical schematic case taking. Print options available for case taking forms.
# Record Symptoms, without much typing, by extracting exact repertorial rubrics into the consultation window, simultaneous with interrogation of the patient.
# Case History of a patient may be viewed in a single window, with print options.
# Consultations– Innovative consultation interface, with separate fields for symptoms and prescriptions on same window. Date-wise, and ‘backward-forward’ tools for navigation between different consultations.
# Reference Trays- appended to each case record. All works related with a particular patient, such as repertorisation results, materia medica searches, notes etc can be saved in in this handy tray. Print options.
# Diagnosis– Select and add diagnosis of your patient from list of diseases
# Prescriptions can be created simply by importing drug names and potencies from your drug list. Directions for use also can be added, without any typing
# Print options are available for prscriptions, as chits to pharmacist, or detailed prescriptions in the letter-head of the doctor.
# Drug List- Search and view the drugs and potencies available in your stock, and add to prescriptions. Drug list can be edited and up-dated.
# 4 major Repertories – Kent, Boenninghaussen, Boericke, Boger- empowered with multiple ‘Rubric Search’ tools. Repertories are displayed as exact ‘scroll-and-read’ text pages of original books. Rubrics can be added to rubric basket and case record, book-marked or exported to reference trays. You will be convinced that it is not the number of repertories, but the tools and the ways they are used, that matter in homeopathic practice. As some body have put it correctly, “if you really know how to take case and repertorize, you can even work out any case successfully with only the ‘mind’ and ‘generalities’ of Kent Repertory. If you have not mastered the real art of case taking and repertorization, no bulky bundles of ‘modern’ repertories and sofisticated costly softwares can save you”. Note this point.
# Powefull Rubric Search– Any rubric in any repertory can be located within split-seconds, using single or multiple ‘key-word search’. Search results can be saved into special folders for future use, if desired’.
# Rubric Basket– to collect and display selected rubrics along with their drugs. From here, rubrics can be transferred to Case Record, Work Sheet, or used for QuickPick repertorization. Print options available
# QuickPick– Simple and flexible Expert Tool inked to Rubric Basket, for instant repertorization during busy practice. Eliminate drugs step by step using selected rubrics, and find your similimum at fingertips within seconds .
# 25 Customized Repertories- Clinically important selected rubrics from major repertories are customized into special groups. Can be used as specialized repertories.
# Work Sheet– An innovative platform for for pre-repertorization preparation such as combining and grading and re-arranging of rubrics, for ensuring better output.
# Combine Similar Rubrics- Advanced options for selecting similar rubrics, even from different repertories and combining to form a single rubric, thereby incorporating all probable drugs, same time avoiding the chances of repitition and over representation. An important tool to minimize errors in repertorization.
# Combine with Upper Level Rubrics– Lower level particular rubrics can be combined with their upper level general rubrics, and converted into single rubric, while extracting from repertories, to ensure correct repertorization resuts, by avoiding undue over-representation of same drug.
# Grade Rubrics– Innovative tool for detailed classical grading of rubrics into uncommon, common, generals, mentals, physicals, particulars and so on, to ensure perfect repertorization results. Weightage marks automatically assigned according to the grades of rubrics.
# Innovative Repertorisation Methods: SIMILIMUM ULTRA offers a very rich and flexible repertorization tool box, containing diverse repertorization strategies and protocols. User can select any or multiples of the following repartorization methods, most appropriate to his taste and the peculiarities of the case in hand.
# Totality Method: Find similimum by classical totality method, using any of the protocols such as Using all Symptoms, Using Selected Symptoms, Using Uncommon Symptoms, Using Uncommon Mentals, Using Uncommon Physical Generals Etc. Options for adding weightage marks assigned according to grades of symptoms. Result can be displayed and saved as charts, and summary could be exported to Reference Tray of the patient.
# Elimination Method: Elimination method also can be done using any of the protocols such as Using all Symptoms, Using Selected Symptoms, Using Uncommon Symptoms, Using Uncommon Mentals, Using Uncommon Physical Generals Etc. The most efficient way of reaching a single remedy, through step-by-step elimination of drugs using the selected symptoms.
# Combined Method: This is a revolutionary innovation from similimum team. Hailed by prominent masters of repertorization. Totality Method and Elimination method are combined into a single strategy, thereby effectively avoiding the inherent weaknesses of both methods. The result will be exact similimum. The art of repertorization is finally evolving into perfection!
# Compartmental Method: For those who use multiple drugs for their patients. Makes their way of prescribing more systematic and rational. Symptoms can be compartmentalized into different groups, and repertorized that way. Let us have a try!
# Shoot-out Method: From a comprehensive list of drugs, shoot-out step-by-step, using selected rubrics, until a single drug remain alive. A funny way of finding similimum. Repertorization becomes a real, intelligent game!
# Punch Card Method: Here is the user-friendly digital version of the time-tested PunchCard repertorization. Select the rubrics, instantly prepare punch cards, and repertorize. See the difference!
# Brick Column Method: Rubrics are represented by bricks, colored according to grades. Build columns of bricks against each drug, and the most towering column will represent the similimum. Very beautiful graphic interface and handy tools.
# Reverse Gear Method: A platform for analyzing and comparing the results of different methods of repertorization, for final selection of similimum.
# Re-combinant Method: Digital version of Bonninhausen’s method of case-taking and repertorization. This platform is by itself, of more worth than this whole software!
# Repertorisation results can be saved or extracted to Reference Trays. Can be printed as charts.
# Multiple Repertorisation Protocols- Optional Protocols for all methods of repertorizations
# Re-combinant strategy- of case taking and finding similimum based on Boenninghaussen’s principles.
# Materia Medica– 20 important Materia Medica works in full text, in easily readable interfaces, with key word search and bookmarking options. Options to extract selected text into NoteBooks or Reference Trays. (Hahnemann, Kent, Boericke, Boger, Nash, Clarke, H.C.Allen, T.F.Allen, Guernsy, Lippe, Anshutz, Hering, Cowperthwaite Etc., Etc).
# Synthetic Materia Medica: A wonderful, imaginative and authoritative materia medica study material, synthesized through drug-wise and chapter-wise re-arranging of rubrics of Kent Repartory. This monumental work by itself constitutes more than 20000 thousand printable pages. Tools for comparative study of drugs and rubrics also provided.
# Book Shelf- Containing a huge bundle of clinically important philosophical and therapeutic Reference Books, with key-word search and book-marking tools. Options to extract selected text into NoteBooks or Reference Trays. (Major works of T.F. Allen, C.M. Boger, John Patterson, J.H. Clarke, D.M. Borland, S. Hahnemann, J.T. Kent, W. A. Dewey, H.R. Arndt, Margerette Tylor, E. B. Nash, H. A. Roberts, Karl Robinson, Stuart M. Close, Hutchison, P. F. Curie, Talcott, T. L. Bradford, G.I. Bidwel Etc.Etc.)
# Clinical Utilities– Highly helpful in successful day to day clinical work. Following Clinical Utilities are available. May be customized anytime by users, incorporating new data.
# Normal Clinical values: Normal values of various Body Fluids, Cerebrospinal Fluids, Chemical Constituents of Blood, Function Tests, Metabolic, Endocrine, Renal, Haematologic Values, Stool, Urine, Lipid Profile, Leucocyte Differentials Etc.
# Height-Weight tables: Detailed Height-Weight table of infants, girls, boys, women and men.
# Laboratory Tests: Details of Indications, Test methods, Physiology, Normal Range and Interpretation of various laboratory tests belonging to categories such as Biochemistry, Haematology, Immunology, Microbiology, Hormone Tests, Sputum Tests Etc.
# Clinical Relationships: Table of Clinical Relationships of important homeopathic drugs, such as Complementary, Antagonistic, Durations of action Etc.
# Constitutional Symptoms of Drugs: Constitutional symptom pictures of major drugs, compiled from major materia medica works. Very useful for constitutional analysis and prescriptions.
# Diagnostic Tables: Various Diagnostic tables and charts from Practice of Medicine, containing valuable information helpful in the process of disease diagnosis.
# Prophylactics: Time tested homeopathic prophylactics against various diseases
# Homoeopathic Specifics: A wonderful tool for successful day to day clinical practice. Specific uses of homeopathic drugs with recommended potencies. Collected from works of great masters of homeopathic therapeutics.
#;External Applications: External uses of various homeopathic drugs, with detailed guidelines for preparing and using external applications.
# Mother Tinctures : A reliable practical guide to mother tincture therapeutics in various clinical presentations.
# Stationaries and Registers-
# Stock Register of Drugs: Maintain Stock Register of drugs and potencies available in your pharmacy. Instantly verify the availablity of drugs before making a prescription.
# Purchase Order Forms: Prepare and print purchase orders of drugs with potencies, without typing. Add to purchase list whenever your stock of a particular drug seems to exhaust.
# Medical Certificates: Form for preparing and printing medical certificates to be issued.
# Fitness Certificates: Form for preparing and printing fitness certificates for your patients.
# Letter Pads: Prepare, print or save letters and prescriptions in the user’s letter heads. Select or change fonts and colors of the letters to make them appealing.
# Bills and Vouchers: Prepare and print vouchers and bills related with your daily transactions.
# Personal Organizer– A complete, built-in Personal Organizer, with reminders of appointments, to register and manage various day-to-day appoitments during busy practice. Effectively plan and organize not only your clinical practice, but your whole days and years!
# Analysis of Clinical Performance- Tool for periodically evaluating and comparing patient turn-up in the clinic to identify deficiencies and take remedial actions.
# Ready Reckoners– 31 wonderful clinical compilations from Boericke Materia Medica, highly helpful in making instant prescriptions for various pathologic conditions.
# Note Book- An important platform with versatile utility. Selected portions of texts from Materia Medica, Repertories and Reference Books can be exported to NoteBook, edited and saved in special folders. Articles available from internet or other digital media also may be imported and saved here. Print options available. Handy tool to scribble down anything and everything. Its utility is limited only by the horizons of one’s imagination.
# List of Diseases- Prepare a customized list of diseases. Add diagnosis to each case from this list. Then search and group your patients according to disease category.
# On-screen Tips- An innovative learning tool. Even while sitting idle in front of your computer, you will be in the process of learning. Selected quotes, texts and clinical tips may be added to this platform, and viewed on the desktop as flash text displays. For an imaginative user, this platform offers a wonderful learning experience.

HOW TO USE SIMILIMUM ULTRA

Enter Similimum :
SIMILIMUMULTRA should be installed on your computer first, directions for which are given on the CD cover of the product. To start working, click ‘Similimum’ icon on desktop. Homepage appears. Click ‘Enter Similimum’ button to open ‘PATIENT REGISTER’. This is the functional homepage for your work. List of Patients will be displayed here. Name of Clinic will be shown at the headline of this page. You can navigate to all other modules and open various platforms and tools from window.
Registering New Patient:
Registering a new patient is very simple and less time consuming when compared to ther similar software products. Click ‘New Patient’ icon on the main tool bar. Or, click ‘Show’ on menu bar, and, from the drop-down list, select ‘Patient Registration window’. A Patient Registration window appears. Only ‘Name’ and ‘Age’ are mandatory. Other entries are optional. Patient details can be later edited from ‘Case Record’ window any time. Enter Name, Age, and select ‘Male/Female’. Click ‘OK’. Name of new patient appears displayed at the bottom of ‘Patient List’.
Un-registered cases:
To work up on a case without registering first, click ‘ Unregistered case’ button on the main tool bar. Or, click ‘Show’ on menu bar, and from drop down menu, select ‘Repertory’. A window appears, where all the Repertories are displayed, along with tools. You can Search Rubrics, Repertorise and find your similimum here. When exiting, you will be asked to confirm whether to save the case. If you want to save, opt for it. ‘New patient’ Registration window will appear. Make necessary entries, and click ‘OK’. Your patient will be registered into your ‘Patients Register’. Since many tools may not be available in unregistered cases, it is advised to make a habit of registering the patient first.
Searching Patient Register:
Patients included in the ‘Patients List’ may be located by using search tools provided at the top of this list. Enter Register Number of the patient in the search box and press ‘ENTER’. Patient will be selected. Pressing ‘ENTER’ once again, you can open the ‘Case Record’ of the selected patient. Patient may be located by typing his name in the search box, or using the inbuilt Calender. Patients may be searched Diagnosis-wise, if you have already entered the diagnosis in prescribed way.
Refresh’ or ‘Delete’:
These two buttons are provided at the bottom of ‘Patients List’. To remove the whole records of a particular patient from the ‘Patient Register’, select his name and click ‘Delete’. ‘Refresh’ button can be used to refresh and return to the complete patitent list from the search list.
Case Records:
To open Case Record of a particular patient, first locate and select the patient in the ‘Patient register’. Then double click on the name of the patient, or click ‘Case Record’ icon in the toolbar, or press ‘Enter’ button of the key board. Case record of the selected patient appears instantly.
Name, Register Number and present age of the patient will be displayed on the headline of ‘Case Record’. Please note that the age of the patient is automatically updated periodically.
Over and above the main tool bar on the top of the window, extra tools are provided on the additional tool bar in the middle line of case record window, for various operations like editing patient details, opening case recording form, opening reference tray, opening existing work sheet, opening rubric basket, Quick Pick Tool, Recombinant Method, open Repertories, search Repertories, open drop-down list of consultations, backward-forward navigation buttons, open Case Hisory, open Drug List, Print Options, Save, Delete etc.
The main part of case record window is separate bilateral panels for recording ‘Symptoms’ and ‘Prescriptions’ for consultations and follow-ups.
To return to ‘Patient List’ from case record, click ‘Patient List’ button on toolbar, or, click ‘show’ on menu bar, and from the drop-down list, select ‘Patient List’.
Editing Patient Details:
The peraonal details regarding a particular patient can be edited and modified any time using ‘Edit Personal Details’ button on the case record window. After making necessary entries, save and return to Consultation page.
Case History:
Case history of the selected patient can be viewed in a single window if desired, by clicking ‘Case history’ button on the additional tool bar of case record. A complete printout of case history can be taken from here, if required.
Navigating Consultations:
Navigation buttons, ‘First consultation’, Present consultation’, ‘Backward’, ‘Forward’ etc. are provided to enable navigation thrugh consultation history of the selectd patient. Further, a drop-down list of consultations is provided to enable quick navigation between different consultations.
Carry Forward:
To carry forward text from ‘symptoms’ and ‘prescriptions’ panels from a previous consultations to present consultation, select the text to be carried forward. A button ’Carry Forward’ become actvated. Press. The selected text will be transferred to present consultation. This tool may reduce the need for much typing.
Prescriptions:
Prescriptions may be created by typing down in the field named ‘Prescriptions’, or, simply by selecting ‘Drug names’ and ‘Potencies’ from ‘Drug list’ provided, as described below.
Dispensing Directions:
Customised ‘directions’ for dispensing and using drugs can also be created in the Drug list, and exported when necessary to prescriptions, so as to completely avoid any typing work in prescriptions.
Drug List:
List of drugs can be opened by clicking ‘DrugList’ button on the additional toolbar on the case record window. A list of drugs and various potencies are provided here. Options are available to add or delete drugs or potencies from this list. Drug names and potencies can be selected and exported to prescriptions. Specific directions for dispensing may also be created and added to this drug list
Printing Options:
If a printer is made available in the Pharmacy, prescriptions can be instantly printed there, using ‘print’ button on the additional tool bar. This may reduce much human labour required in the clinic. If ‘Chit’ option is selected, the printout will be a small chit to the pharmacist, containing only the name and register number of the patient, along with body of prescription. If ‘detailed prescription’ option is selected, print-out will be in the letter head of the clinic, with all necessary details. OP cards, Appointment cards, Medical certificates etc. also can be printed using this tool.

Save or Delete Consultations:

Particular onsultation of a patient day can be deleted from his case history, using ‘delete’ button on additioanal tool bar. Use ‘save’ button to save changes while navigating away from the consultation window.
Interpolating Consultaions:
Since the maintaining of case records is linked to in-built computer calender, it may be difficult to interpolate consultations in between previously recorded dates. However, in unavoidable special circumstances, change the computer calender from the task bar to a required previous date, re-start similimum ultra, make necessary entries, save, and again change the computer calender to present date.
Case Taking:
Case taking can be done in different ways using SIMILIMUMULTRA. This flexibility makes it adaptable to any clinical method followed by the practitioners.
Classical Method:
This method is ideal for recording chronic diaseases, especially having large number of complex symptoms involving various regions of the body, and with marked mental and physical generals and modalities. A systematic case recording may be necessary in such cases. If the doctor desires to maintain a case record in the classical schematic model, in patient’s own words, this method will be most suitable. Open ‘Case Recording Form” by clicking the button provided on the ‘CaseRecord’ window. In the ‘Case taking Form’ we can see two panels. Appropriate regions of body can be opened by clicking tabs in the left panel. Type down the Presenting complaints and detailed regional symptoms in patients own words, in this form.
A Printout can be taken if required. The main draw back of this method is that it involves much typing work.
Scribbling Method:
In simple acute cases,where a detailed and systematic case recording and work-out is not essential, we can simply scribble down important symptoms only in the ‘Symptoms’ field provided in the ‘Case Record’ window. In the regular follow ups of existing cases also, this scribbling method is very useful for recording progress reports. Then record your prescriptions on “ prescriptions’ tab.
Search-and-add Rubric’ Method:
This is a very simple and efficient way of case recording, especially for busy practitioners, who have no time and inclination to type down complete case history, but desires a full case taking. Typing work is very nominal in this method. Symptoms are recorded not in patients own words, but as exact repertorial rubrics. Much time and labour is saved, without compromising quality and acuuracy of outcome.
To record cases using this method, open ‘Search Repertory’ tool from ‘Case Record’ window. Select the preferred Repertory from drop-down list. Simultaneous with interrogation of the patient, type down one or more key words that are expected to be part of the repertorial rubric appropriate for the symptom the patient is elaborating. Click ‘Go’ or press ‘Enter’. A list of all rubrics from all chapters of the selected repertory, containing the selected key words will be displayed instantly. Scrolling through this rubric list, select the appropriate rubric for your symptom and click ‘Add to Basket’. Repeat this process for all the important symptoms described by the patient. A fter case taking is over, click “Rubric Basket’ icon above the ‘symptoms’ field to open the ‘Rubric Basket’. A complete list of rubrics already added, along with their drug lists are displayed in the ‘rubric basket’. You can ‘delete’ unwanted rubrics from here. Then click “ Add to Case record’ . All the rubrics are instantly transferred to ‘symptoms’ panel of Case Record.
Case Taking is now complete! You have not even bothered about opening your Repertories, and looking for chapters and Rubrics!
Re-Combinant Strategy:
In this innovative method, case taking and repertorisation are done on an entirely different creative platform called ‘Re-Combinant Method’, available in SIMILIMUMULTRA only. Open ‘Recombinant Method’ by clicking button on the additional tool bar. A new window opens. From this window, go to ‘open repertoy’ or ‘search repertories’, using appropriate buttons on the bottom of this window. Locate the exact rubrics . When adding rubrics, select appropriate categories from the pop-up list. Rubrics will be automatically added to the selected categories under ‘Primary Components’, ‘Secondary Components’ and ‘Tertiary Components’. When a particular ‘symptom complex’ is completely recorded, with its locations, sensations, modalities, concomitants etc, lick ‘Repertorisation’ button. All the added rubrics will be listed for repertorisation. Carefully select the eliminating symptoms one by one from the list, until we get a similimum for that particular symptom complex. Then enter a name for the symptom complex, and click ‘save’. If there is another symptom complex in the same patient to be considered, record the details again in a new window, repertorise and save under an appropriate new name. Later, these different symptom complexes can be opened using the ‘Open’ button, and selecting the name of symptom complex. Remember that we are recording and repertorising the totality of each major symptom complex separately, and we may get more than one similimum. In this innovative method, the cocept of ‘Totality of Symptoms’ means ‘Totality of diverse aspects of Individual Symptom Complexes’, not ‘Totality of all Symptoms’ exhibited by the patient. Try to understand the underlying philosophy and rationale well, before utilising this ‘Recombinant Strategy’.
The concept of symptom complex has to be explained and understood well here. It is a group of inter-related constituent symptoms. For example, a throbbing headache on right forehead, aggravated during menses, aggravated by exposure to sun, ameliorated by vomiting and sleep, accompanied by frequent yawning is a group of constituent symptoms, forming a symptom complex. In order to repertorise, we have to first deconstruct this symptom complex into following individual constituents:- Throbbing pain (Sensation), Forehead (Location), Menses during (Aggravation), Sun exposure to (Aggravation), Vomiting (Amelioration), Sleep (Amelioration), Yawning ( Concomittant) . A drug that covers these constituent symptoms will be the similimum for that particular case of headache.
Deconstructing symptom complexes into constituent symptoms, and then re-combining through repertorisational process to find a similimum- this is the fundamental principle of ReCombinant Strategy. This method is most useful in dealing with acute diseases and wellmarked pathologic conditions.
Key-Note Method:-
May be called ‘Expert Thumb-index Method’ of finding similimum. Fish out a single, charecteristic ‘Key-Note’ or ‘pivotal’ symptom during interogation of the patient, search for an apprpriate rubric for it in your favourite repertory, using multiple keywords on ‘Search Repertory’ window. From the Listof Rubrics thus displayed, locate and select the exact rubric and click ‘Show in Repertory’. The specific part of repertory is opened instantly, and you will see the selected rubric and its drugs displayed there. Select it, right click, and “ Add to Reference Tray”. Close windows, return to case record. Open ‘Reference Tray’. From a small group of drugs for the particular key-note symptom, it will not be difficult for an expereinced and intelligent doctor to select the exact similimum for his case with in seconds, through a comparison and weeding out process. If desired, copy it from ‘reference tray’ and paste in the ‘symptoms’ field of ‘case record’ for easy viewing and future reference. Work is done!
Search Repertory Tool:
‘Search Repertory’ Tool can be used to search appropriate rubrics from repertories using single or multiple key words. This tool can be opened from tool bar on the repertory page, or clicking ‘Search Repertory’ button in the additional tool bar on the ‘case record’ window. A ‘search repertory window’ window pops up, in which there is a drop-down list of repertories. Select the repertory you want to search. In the ‘search’ text box type down key words or parts of key words, expected to be part of rubric you are looking for. When using multiple key words, they should be separated by single space. If search is to be done using any of the key words, tick the ‘select any ‘ selection box. Click ‘GO’ or press ‘ENTER’.
All the rubrics in the selected repertory, containing your keywords will be instantly displayed. You can reduce the size of list by using multiple keywords. If you cannot locate the exact rubric you are looking for, refine your search by changing keywords, or selecting another repertory.
Now locate and select the exact rubric from the displayed list, click ‘add to basket’ button. The selected rubric , along with its list of drugs will be instantly exported to ‘Rubric Basket’, a temporary collection basket for rubrics. This basket may be viewed by clicking the ‘rubric basket’ button on the additional tool bar, or repertory window.
If you want to view the rubric and its drugs in the repertory itself, click ‘show in repertory’ button. The specfic chapter of the repertory containing selected rubric opens instantly. You can add rubrics to ‘rubric basket’ from this window also. You can save the search results if desired into a separate folder, using ‘save results’ button for using later. Use ‘open’ button to read these saved files.
Using Repertories:
Kent, Boericke, Boenninghaussen and Boger are the repertories included in this package. Repertories are given as the exact printed text pages of books. Repertories may be opened from ‘unregistered’ button for unregistered cases, or using ‘open repertory’ button in the additional tool bar of idividual case records. Another way is from menu bar > show > repertory.
Repertories main window contains a menu bar and a tool bar. Individual repertories and chapters may be opened by clicking appropriate icons on the tool bar, and selecting required chapters from the drop-down list. Chapters are listed in alphabetical order for easy selection.
Selected chapter of repertory is opened. Repertory pages are displayed in two panels. Left panel contains list of main rubrics in the chapter. ‘plus’ sign indicates a tree structure, from which we can go to the sub rubrics. When any rubric in left panel is selected, its drug list appears on right panel, and is automatically selected. Using ‘add to basket’ button on the lower right corner, the selected rubric and its drug list can be exported to ‘rubric basket’.
To make locating the appropriate rubrics fast and easy, there is also an additional text box selection tool for ‘main rubric’ and its ‘subrubrics’. While typing text in this text boxes, rubrics will be appearing as drop-down list, from which we can select the rubrics.
You can see two optional buttons on the bottom of repertory page: ‘add’- ‘selected rubric only’/ ‘rubric with upper level rubrics’. We can use either of the options. If ‘selected rubric only’ option is selected, the selected rubric and its drugs will be exported to ‘rubric basket’. If ‘add with upper levl rubrics’ option is selected, the selected rubric will be combined with its upper level rubrics and converted into a single rubric, while adding to the rubric basket. Remember, this simple tool has a very important role in ensuring a correct repertorisation results. It avoids the chances of over representation of same drug , that may happen if we add both upper and lower level rubrics separately.
Select a particular portion of text in the repertory, and right-click over it. Using the dropdown options, we can copy the text to a ‘note book’, ‘add to the reference tray’ attached to the case record of particular patient, or ‘book mark’.
There is button ‘drug list’ on the tool bar of repertory window. It can be used to clear any confusion regarding the real name of drugs, because only abbreviations are provided in the repertories.
Customized Repertories:
There are 25 customized repertories in this package, which may be used to locate rubrics belonging to specific groups. These may be opened from menu bar on the repertory window, or using icon on the tool bar. Rubrics can be located and added to referene tray, or rubric basket as required. Using ‘locate in repertory’ button, we can view the selected rubric directly in the repertory page.
Use the ‘case record’ button on the tool bar to return to ‘case record’, or, ‘show > case record’ from menu bar.
Rubric Basket:
Rubric basket is a very important platform for clinical work. It is a temporary collection box, in which selected rubrics and drug lists are stored temporarily. To view rubric basket, click ‘rubric basket’ button on additional tool bar in the ‘case record’ window, or in the main tool bar of ‘Repertory’ window.
Rubric basket appears as a small pop-up window, with buttons for various important tools. Rubrics already added to it will be listed numberwise, with their drug lists.
Unwanted rubrics an be selected and deleted from the list using ‘delete’ button. All the contents may be removed using ‘ clear’ button. A printout of the rubric basket can be taken using ‘print’ button.‘Hide’ button can be used to temporarily hide rubric basket to the background.
Rubrics listed in the rubric basket can be exported to the ‘symptoms’ field of ‘case record’ by clicking ‘ add to case record’ button. This tool is very useful for avoiding typing of symptoms in the case record. It saves much time and labour.
Use ‘add to work sheet’ button to export the rubrics to a pre-repertorisation preparatory platform. Especaially for cases requiring classical mode of repertorisations, this step is very important. Work sheet appears instantly, which may be closed if you are not repertorising right now. It can be opened later by using ‘ worksheet’ button on the additional tool bar of case record window. This button will be activated only if the work sheet contains some rubrics.
There is a quick pick button on the rubric basket window. This button will open a very important platform useful in day to day practice. Quick pick tool can be opened from case record window using ‘quick pick button’ provided there.
Quick Pick:
Quick Pick is a very useful expert tool to find similimum instantly by elimination method, during busy clinical practice
Click ‘Quick Pick’ button from ‘rubric basket’ or ‘case record’. A new window pops-up. All the rubrics added to the rubric basket are listed selection boxes in the upper panel with of the new window. Select the most important eliminating rubric first. List of drugs covered by that rubric is displayed in the lower panel. Then select the second eliminating symptom. Now, only the drugs covered by both rubrics are displayed. In this way, eliminate systematically, until we reach a single drug , covered by all eliminating rubrics. This will be the similimum for the case. Utmost care should be employed in the selection of eliminating rubrics and their sequences, to ensure correct output. Never do it mechanically.
When elimination has given a satisfactory output, click ‘add to reference tray’ button. The result of quick pick method will be saved into the reference tray attached to the case record of the particular patient.
We can return to ‘Rubric basket’ by clicking ‘view basket’ button whenever necessary.
Work Sheet:
Open Work sheet using ‘Worksheet’ button on the additional tool bar of ‘Case record’, or from the tool bar on the repertory window.
All the rubrics exported to worksheet from rubric basket will be listed in the upper panel of this window.
Pre-repertorisation preparatory works are done here. Now you can delete any unwanted rubric from the list by selecting it and using ‘delete’ button. If it is felt that a few more additional rubrics are required, go to repertory window using the ‘repertory’ button and add new rubrics through rubric basket.
Combining Similar Rubrics:
Combining rubrics is a very important tool that may help to ensure correct repertorisation output. Similar rubrics can be combined into a single rubric using this tool. We can take any number of similar rubrics from same repertory , or different repertories, and combine them. This will help to incorporate maximum number of probable drugs for repertorisation, same time avoiding the possibility of over-representation of same drug. This wil be a major contribution in the process of finding correct similimum.
Click ‘combine rubric’ button on the tool bar. A new window pops-up, with all rubrics listed with selection boxes. Select the rubrics to be combined and click ‘combine’ . The selected rubrics are combined into a single rubric. If desired, it can be split into original form by clicking ‘split’.
Then click ‘OK’ to close and return to ‘worksheet’.
Grading Rubric:
This is a highly appreciated innovation of SIMILIMUMULTRA. Instead of the subjective assigning of marks or selecting intensity of rubrics seen in other similar softwares, we provide a very scientific, principled and objective method of grading rubrics.
Select a rubric from the list, click ‘Grade Rubric’ button. A pop-up window appears. Then select whether it is an ‘Uncommon’ symptom or ‘Common symptom’. Then select whether it is a ‘’General’ symptom or ‘Particular’ symptom. If it is a ‘General’ symptom, select whether ‘Mental’ or Physical.’ Grading further downline is optional. Click ‘OK’ . The graded rubric is transferred to the lower panel. Repeat the process with each rubric, until all rubrics are transferred to lower panel. We can modify the grading later, if required.
After grading is over, click ‘Re-arrange’ button. Now the rubrics will be re-arranged in such a way that uncommon mentals comes at the topmost position, and common particulars comes at the lowest position. Computer assigns weightage marks for each rubric , according to the grade we have selected.
These Weightage marks can be added to the Repartorisation marks at the time of repertorisation.
Repertorisation Methods:
When the grading of rubrics is completed, and rubrics rearranged accordingly, we are ready for repertorisation. Click ‘Repertorise’ button. Repertorisation window appears.
Tool bar of this window provides tools for various innovative methods of repertorisation.
Select Protocol:
When opening various Repertorisation methods, you will see a ‘Select Protocol’ window pop up. This tool provides options to use the particular repertorisation method with different priorities. A Homoeopath can use this tool with great imagination and creative flexibility, to find an exact similimum for his case. Try same repertorisation method with different protocol options and see the difference in output.
Totality Method:
Click ‘Totality’ button to repertorise in the classical ‘Totality Method’. Protocol selection window pops up. Select an appropriate protocol from the list. Select ‘ Weightage marks’ option if desired. Click OK. The result appears as a chart. Use ‘Save’ button on the tool bar to save the chart. Abstract of result can be saved in the ‘Reference Tray’. Protocol for repertorisation may be changed using ‘Protocol’ button. In order to use ‘Totality Method’ with maximum flexibility and creativity, it will be ideal to select ‘ With selected Symptoms’ Protocol.
Elimination Method:
Click ‘Elimination Method’ button on tool bar. Protocol selection window appears. Select ‘Selected symptoms’ protocol. A window appears with all the selected rubrics displayed in it. Decide the first eliminating rubric and tick inside its check box . List of drugs covered by that rubric will appear. Then tick next eliminating rubric. Repeat this proces until similimum is obtained.
Remember, if the grading of rubrics was correct, we can safely eliminate in the same order of rubrics showen in the list. Save, and export the abstract into ‘Reference Tray’. Elimination may be tried using other protocols also.
Combined Method:
‘Combined method’ is an innovation of SIMILIMUMULTRA. This method was designed to overcome the deficiencies of ‘Totality Method’ and ‘Elimination Method’. In the Totality method, if the number of coommon symptoms and particulars are high, the result may not be reliable.
Whereas in the Elimination method, there is no way to verify whether the drug resulting after elimination covers the remaining symptoms also.
In the ‘Combined Method’, both elimination and totality are done simultaneously in the same window. Hence we can verify rhe totality picture of drugs remaining after elimination. ‘Combined Method’ has been already hailed by the experts in repertorisation as the most scientific and reliable method.
Compartmental Method:
Compartmental Method is a novel repertorisation tool introduced by SIMILIMUMULTRA. We are conscious about the chances of being labelled it as a deviation from classical homoeopathy. It is a platform expected to be useful for those who prescribe multiple drugs for their patients. Here, we compartmentalise symptoms into various groups before repertorisation. Each group is repertorised separately, probably leading to different similimum for each group.
For example, Constitutional Symptoms may be grouped into one group, Head symptoms into another group, and abdominal symptoms into yet another group, thereby prescribing different drugs for each group. The philosophical validity of this method can be questioned, but it may be useful to at least some homoeopaths.
Click ‘Compartmental’ button on tool bar. A new window popus up, with all rubrics listed in the upper panel. Decide the groups to be made, and which symptoms are to be inctluded in each group. Select a symptom to be included in the first group, and click ‘add’ button. The selected rubric now appears in lower panel. Then click each symptom one by one and add to this group. When all the symptoms belonging to first group ared added, click ‘Save”. Assign a name to this group and click ‘OK’. Then click ‘New’ to create second group. Add rubrics as before, and save. Repeat this process until all groups are created. Now open the drop-down list of groups you have created by clicking on downward the arrow on ‘Compartments’. From this drop-down list, select the group for repertorisation and click ‘OK’. Repertorisation results will appear as a chart. If you want, a ‘Totality Method using selected rubrics’ repertorisation also can be done here. Add the absract to ‘Reference Tray’. Click ‘Compartments’ button to return to ‘Compartments’ page. Select next group, and repertorise. In this way repertorise all groups. Close and return to ‘Case Record’. Consult Reference Tray, and decide the prescription.
Shoot out Method:
This method is a reverse variant of ‘Elimination Method’. To open, click ‘Shoot out’ button on tool bar. It will be ideal to select ‘Selected symptoms’ as protocol. Click ‘OK’. A new window opens, with all rubrics in upper panel, and list of probable drugs in lower panel. Then ticking the check box of each rubric, you can shoot out drugs progressively, until a similimum remains. Export to ‘Reference tray’
Punch Card Method:
In fact, this is a digital translation of old ‘Punch Card Repertorisation’. To open, click ‘Punch card Method’ button on tool bar. A new window appears, with all rubrics listed. Select ‘all symptoms’ option and click ‘OK’. ‘Select Card’ window opens. Click ‘Selected Symptoms’ option, and select the cards you want to use, by ticking the check boxes. Click ‘Show Punch Cards’. All the selected cards appears, arranged one over other, with holes representing drugs on each card. Each card will have a numbered tag. There is a card holder, into which you can drag cards. You can replace cards by right cilicking the card in the card holder, and dragging over the cards. Names of drugs covering all selected symptoms willl be seen as a bright hole. You can select similimum, exactly the same way you did it using real punch cards.
Brick Column Method:
This is another graphic method of repertorisation. Click the appropriate button and select protocol. ‘Selected Symptoms’ protocol will be more ideal, since it provides freedom to experiment. A new window opens, with rubrics listed with serial numbers in the lower panel. ‘Show Grading’ can be used to the grades of each rubric. Now, select the rubrics you want to use for repertorisation, by ticking check boxes. A row of columns of colored and numbered bicks will build up in the upper panel. Each brick represents a particular rubric. Each brick is numbered with the serial number of the rubric it represents. Color of brick shows shows the mark assigned for each drug in the repertories. Red color represents 3 marks, blue color 2 morks, and black color 1 mark. Total marks obtained for each drug will be shown below the name of drug. This platform can be used to experiment with repertorisation process and find a similimum. Save results to ‘Reference Tray’ and ‘Close’.
Reverse Gear Verification:
In real sense of word, this not an independent repertorisation method, but a tool to compare and evaluate results obtained by other methods of repertorisation. Hence, this should be done only after other methods are done and results saved.
Click ‘Reverse gear’ icon on the tool bar of repertorisation window. A new window opens. Select the ‘Repertorisation Method’ you want to analyse result. The list of drugs obtained from repertorisation will be listed there. Select the name of drug from this list. The list of rubrics covered by that drug will be shown in upper panel, and not covered in the lower panel. This will help for a final comaritive study, before deciding the final choice.
To return from ‘Repertorisation window’ to ‘Case Record’ window, click ‘WorkSheet’ icon on tool bar, and then click ‘Case Record’ icon. Case record window appears.
Reference Tray
We haved saved the abstracts of all repertorisation results to ‘Reference Tray’. To view this platform, click ‘Referece Tray’ tab on the ‘Case Record’ window. ‘Reference tray’ opens. All data we have saved regarding this particular patient can be viewed here. Options are available for editing these data. Print option also available.
We can export any selected text from Repertories, Reference books or Matera Medica to Reference Tray. This helps build up a complete collection of information we have collected during the case study of the patient, which may be grately useful as a quick reference base during future consultaions, saving much time and labour in clinical work.
Materia Medica:
20 Materia Medica works are included in this packagefor clinical refence of drugs. To open Materia Medica, click the downward arrow of ‘Materia Medica’ icon on main tool bar, and select from drop-down list of books. If clicked on directly on the icon, a list o Materia Medica works will appear. Materia Medica may be opened from main menu also.
Materia Medica opens in a new window, with list of drugs in left panel, and materia medica text in the right panel. There is also a drop-down list of drugs to select from. Selecting the name of drug in left panel, its materia medica may be viewd in right panel.
Search Materia Medica:
To search in the materia medica, click ‘search’ tool on tool bar, and type appropriate key words in the text box. Click ’OK”.
In Boericke Materia Medica, which is widely used by homoeopaths during consultations, search tool is more powerfull. Multiple key words can be used here. The result of search is displayed as list of drugs along with the rubric containing the key words. To read the materia medica, select the rubric and click’ show’ button. The specific part of materia medica, containing that selected rubric will open instantly.
Bookmark, Create notes, add to reference tray:
Right click selected portion of text in the materia medica. Using the dropdown menu, we can Bookmark the selected ortion, export it a the Reference tray, or send to the Notebook to make notes and save. These tools highly enhances the utility of materia medica in SIMILIMUMULTRA.
Synthetic Materia Medica:
This is a much appreciated innovation incorporated in SIMILIMUMULTRA. It can be opened from list of Materia Medica’ works.
This is a special kind of Materia Medica prepared by SIMILIMUM team. Contents of Kent Repertory is here re-arranged in a reverse order, converting that great repertory into a powerful materia medica work. Thus we get a very usefull materia medica for day-to-day work, with main rubrics listed in alphabetical order, and sub-rubrics in tree structure, under each chapter, for each drug. More over, rubrics having three marks in Kent repertory are coloured here in red, two marks in blue, and one mark in black.
Utility value of this work is further enhanced by providing a special tool for comparison of drugs. After selecting a rubric and viewing its drugs in the main panel, click ‘Compare’ button.
Instantly, a full list of dugs covered by that rubric appears in right panel.
Book Shelf:
‘Book Shelf’ is a library of reference books. Books that are presumed to be necessary on consultation table of a homoeopath are included. We can read, search, bookmark, create notes, and add to reference tray from these reference books.
To open, click ‘BookShelf’ icon on main tool bar. Or, from ‘Show > reference Books’ from Main Menu.
Clinical Values:
Normal laboratory values for clinical tests are given. Open using ‘Clinical Utilities icon on main tool bar, or from the drop-down list on main menu bar.Clinical Values window opens. Select the name of test in left panel, and read the normal values on rught panel. It may also be viewed by scrolling down. Search may be done by typing keywords in the search tool. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are available.
New tests and values can be added at any time, using ‘Customize’ tool given at the lower part of the left panel.
Height weight tables:
Height-weight tables are given in the same window, below clinical values. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are available here also.
Laboratory Tests:
To open, click ‘Clinical Tests’ icon on the tool bar of ‘Clinical Utilities’ window. Detais of clinially important laboratory tests under various categories such as Biochemistry, Haematology, Immunology, Microbiology, Endocrinology, DNA tests, Sputum Tests etc. are given in this module. All aspects of Indications, Physilogy, Test Method, Normal values and Interpretations of tests are provided. Search option is also available. Practitioner can further enrich this platform by constantly upgrading with new information available time to time, using ‘Customize’ tool. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are available here also.
Drug Relationships:
Clinical relationship of Homoeopathic drugs are provided here. Open from main menu > Clinical Utilities > relationships . Or, main toolbar > Clinical Utilities > Relationships. Search tool is also provided on ‘Rlationships’ window. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are available.
Diagnostic Tables:
A few important diagnostic tables and information are given here. May be useful in differential diagnosis of cliniacl cases. May be also used as a learning tool for beginers. To open, go to main toolbar > Clinical Utilities > Diagnostics. Or, main menu > Clinical Utilities > Diagnostics. You can add new tables using ‘Customize’ tool. ‘Serch‘ option also given. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are available here also.
Constitutionals:
Constitutional Symptoms of all major drugs are given here. May be usefull as a learning tool. It may be also used to select prescriptions based on constitutional make up of the patient. To open, go to main toolbar > Clinical Utilities > Constitutional Symptoms. Or, from main menu > Clinical Utilities > Constitutional Symptoms. Search tool is available. Text may be selected and exported to refeence tray, Note books, or book marked.
Specifics:
This is a very much appreciated and usefull part of SIMILIMUMULTRA package. Homoeopathic Specific treatment is seen by many as a less time consuming practical way of successful day-today clinical management. Specific indications of dugs proven recorded by great masters in the field of homoeopathy are compiled here. Tools for exporting selected portions of text to reference tray, Note books, or book marking are available here also. ‘Customization’ tool also available. To open, go to Main toolbar > Clinical Utilities > Specifics. Or, from Main menu > Clinical Utilities > Specifics.
Prophylactics:
This platform contains Homoeopathic Preventive medicines. Tools for exporting selected portions of text to reference tray, Note books, or book marking are available here also. To open, go to Main toolbar > Clinical Utilities > Prophylactics. Or, from Main menu > Clinical Utilities > Prophylactics. ‘Customize’ and Search tools available.
External Applications:
Clinically well-proven external uses of Homoeopathic drugs, with mode preparation and use are provided here, compiled from clinical records of eminent prescribers of yesterdays. Tools for exporting selected portions of text to reference tray, Note books, or book marking are available here also. ‘Customise’ and ‘search’ tools alao provided. To open, go to Main toolbar > Clinical Utilities > Externals. Or, from Main menu > Clinical Utilities > Externals.
Mother Tinctures:
Information regarding use of mother tinctures in diverse clinical conditions are given here. Tools for exporting selected portions of text to Reference tray, Note books, or book marking are also available. This section also can be customized and enriched by user by adding new information. Serach is also provided.
Stock Register of Drugs:
Stock Register of Drugs is a very usefull addition to the package, making SIMILIMUM ULTRA a real friend of practitioners. While making a prescription, he can instantly verify the availability if a particular potency of drug in his stock, by a smple mouse-click. Stock Register can be prepared and kept up-dated with out any typing. To open, go to Main menu > Registers > Stock Register. Or, click ‘Registers’ icon on Main Toolbar and select ‘Stock Register’.
Stock Register window opens. It will be a blank page while opening first. Click ‘Add/Edit’ button at the right lower corner. A Drug List with edit options appears. From the list of drugs, select the Name of drug to be added to the stock register. Then tick the check boxes of Potencies of that drug available in your Pharmacy. Then move to select next drug. Instantly, the selected drug and potencies appears listed in the stock register.
If the name of drug or specific potency you want to bring to the stock register is not seen in the default drug list, the drug list and potency list may be revised using ‘Add New Drug/ Potency’ buttons. Even Patent drugs can be listed in this way. Later, to search the availability of a particular drug in your stock register, use the Search tool provided.
Create Purchase Orders:
Purchase orders of drugs can be prepared without typing, using the tool provided. This tool can be opened from the toolbar on stock register, or, directly from Main toolbar > Registers > Purchase List.
Opening first time the window will be an empty table, with columns titled Drugs, Poteny and Quantity. To prepare list, click on the empty cell below Drugs column. A list of drugs will drop down, from which you can select the drug you want to add to the list. Then click on the empty cell under Potency. From the drop-down list, select Potency. Then move to the empty cell under Quantity. Here type the quantity you want to order. In this way you can build up a complete Purchase List, and take Printout. Printout will be in the title of your Clinic and its Address, which can be diectly sent to your drug vendor.
Personal Organizer:
Personal Organizer is a very useful application incorporated into the SIMILIMUM ULTRA package. To open this utility, go to Menu bar > Registers > Appointments. Or, Click ‘Registers’ icon on tool bar and select ‘Appointments’ from drop-down list. Personal Organizer Window with built in calener appears. To record an appointment, select date from calender, select time, and type down details of appointment in ‘appointments’ and ‘descriptions’ columns. Click OK. The appointment appears on the right panel of the window. To view the appointments later, open it and select the date.
More than a clinical tool, Personal Organizer can be used for all personal appointments and reminders of day –to-day activities, as part of your digital life.
Evaluate Clinical Turn-up:
This is a tool to periodically evaluate and compare patient turn-up at your clinic. Total number of new cases registerd, follow up consultations total turn up etc can be evaluated, and viewed on a graphic interface. To open this tool, go to Main Menu > Registers > Analysis of Consultations. Or, click ‘Registers’ on Main toolbar, and select ‘Analysis’ from the drop-down list. In the new window, click ‘options’ button. Select ‘Period’, ‘Performance’ and ‘Chart type’ and click OK. View the displayed result.
Ready Reckoners:
Ready Reckoners, compiled through extensive search from Boericke Materia Medica provides a handy tool to find out instant prescriptions for various disease entities. Open ‘Ready Reckoners’ from the ‘Case Record’ window by clicking the icon on main tool bar, and selecting the disease entity from the drop down list. Or, go to Menu bar > Ready Reckoners > Dropdown list.
Ready Reckoner for a selected disease entity opens in a new window. List of Drugs are given in left panel, and differential indications in right panel. Selected portion may be exported to ‘Reference Tray’, using the button provided.
Note Books:
Note Book is a versatile tool. We can export any selected text from Repertories, Materia Medica, Reference books and various Clinical Utilities to Note Book, and prepare notes. These notes may be edited and saved in special folders for future use. NoteBook also may be used as a Scribbling pad, no note down any thing, like name and phone number of a caller etc. Print outs of notes can be taken instantly. More over, any usefull article you receive from internet or any other digital media can be collected in NoteBook and saved. Thus, we can even build up a large additional library inside SIMILIMUM ULTRA.
Note Book may be opened by clicking icon on main toolbar.
Edit User info:
User Info such as name of clinic, name of owner and address is entered at the time of installing the software itself. In case the customer wants to change or edit the details later, click ‘Options’ button on main toolbar and select ‘Edit User Info’. User Info appears, where you can make required changes.
Create and use Diagnosis List:
To build up a list of diseases to select diagnosis from, click ‘Options’ button on main tool bar and select ‘Diagnosis’. ‘Diagnosis Options’ window pops up. Enter name of diasease in ‘Add’ text box, and click OK. Name of Disease will appear in the list on left panel. Add new names as you like. Close. In this way, slowly build up an exhautive list of known diseases. To select a diagnosis for your patient, open ‘Personal Details’ from Case Record window. Click drop down arrow in the diagnosis tab. The list of diseases you have built in will appear as a drop down list. Name appropriate name of disease for the diagnosis of the patient. ‘Save’ and return to ‘Case Record’.
As already described, there is an option in ‘Patient Register’, to search patients by diagnosis. Click the downward arrow here. You will see your in built list of diseases as a dropdown list. Select the daisease of the patient you are searching for. All the names of patients having that particular diagnosis will appear. You can select your patient from this disease. This tool will help to make comaritive studies of patients with same diagnosis, and thereby evolve a common strategy in such cases.
On-screen Tips:
Essentially, this is a learning tool. Selected texts and quotes from Repertories, Materia Medica and Reference books can be added to this paltform and viewed as flash text displays on desktop. Philosophical Quotes, Clinical Tips, Repertorial Rubrics, Specifics etc. can be learne well in this way.
To customises settings and edit onscreen tips, click ‘TipsBox settings’ from ‘Onscreen Tips’ button on the main tool bar. Settings window appears. To add new Tips, click ‘Add’ button, and Type or paste tips in textbox. Select font size, Font color etc. Click OK. New Tip will appear in List of Tips. Existing Tips can be edited using ‘edit’ button, or deleted using ‘delete’ button. Select the tips to be displayed from the list, select interval, and select display options. Click OK and close settings.
If the display option is set as ‘at start up’, Tips Box will appear the moment SIMILIMUMULTRA opens. Otherwise, click ‘Show Tips box’ from main tool bar. The size and shape of Tips box can be resized, and placed anywhere on desktop. To close tips box, rightclick on tips box, and select ‘ close tips box’.
Medical Certificates, Fitness Certficates, Letters, Vouchers, Bills:
Click on the downward arrow of ‘Stationeries’ button on main tool bar to select forms for Medical Certificates, Fitness Certificates, Vouchers, Letters, Bills etc. Make necessary entries and take printout.
Similimum Online Updates:
A link to our website is provided in SIMILIMUMULTRA. We intend to provide regular online backups and customercare solutions.
Similimum User Guide:
There is in inbuilt Userguide in SIMILIMUMULTRA . Go to help in main menubar and open userguide
Advisory Panel:
Our Advisory Panel consists of eminenet Homoeopaths: Dr S G Biu (Changanassery), Dr. K B Dileepkumar (Thrissur), Dr P K Renjeev (Thaliparamba), Dr. Sanath kumar (Bangalore) and Dr. T G Manojkumar (Kannur). We are deeply indebted to them for overseeing our project and providing guidance and regular advices.
Back-up Options:
To avoid any remote chance of lossing precious clinical data in case of system crashes, we have introduced a very powerful back up tool. You will be asked to create backup every time you exit SIMILIMUMULTRA. If this backup dialogue box does not appear during exit, click ‘options’ button on main tool bar and select ‘Backup Options’ A small popup window appears. Ensure the check box is selected there. ‘Close’. Back up option will be activated during next exit.
Back up, Restore:
Never forget to create regular backups of your data. We strongly advise to do it at least once in a day. While exiting from SIMILIMUM ULTRA, a dialogue box “ Do you want to create a back up of your data?” appears. Click ‘Later’ if you do not want to create backup just now. To create backup, click ‘Yes”. A Back up/ Restore window appears. Select ‘ Back Up ‘ option on top. Click ‘Select All’ under left panel. In the right panel, select a drive on which you want to save the back up. ‘Create a new Folder’ assigning a folder name. Always select this particular folder to create backup. Then click ‘Backup’ button. ‘ Backup created successfully’ dialoge appears. Click OK and Exit.
The contents of your back up folder should be copied and kept secured on a flash drive or rewritable CD at least once a week, preferably daily. Open ‘ My Computer’, select the drive, select your backup folder, and open. Back up files with date and time of back up will be seen there. Copy the latest backup file to your external medium, and keep secured. You can restore your data from this file, any time your system crashes and SIMILIMUMULTRA is re installed. In such an event, after re-installing SIMILIMUMULTRA, open it and exit. Click ‘yes’ when back up dailogue appears. Backup/ Restore window appear. Select ‘Restore’ option at the top. Insert your backup medium, and browse to open the latest backup file you have saved. Click ‘Restore’ . ‘Restored successfully’ dialogue appears. Close and exit. Then re-open SIMILIMUMULTRA. and verify whether the contents of Patient Register is restored.
HOW TO INSTALL SIMILIMUM
Similimum Ultra Sharp shoot Homeopathy Software is compatible with all versions of WINDOWS Operating System.
If you have already installed SIMILIMUM ULTRA on this computer earlier, and it is not working properly, uninstall it FIRST, using “Add-Remove program” tool of Windows.
After completing uninstall, explore your computer directories, and find the SIMILIMUM folder. DELETE it.
INSTALLATION STEPS:
STEP 1: Insert cd 1. Explore the files, double click ‘similimum’. Installation begins. Proceed.
When the ‘select directory’ dialogue appear, type it as ‘c:\users\public\similimum’.
Complete the installation of cd1 as per screen dialogues.
STEP 2:
Then take cd 1 out, and insert cd2.
Open cd2. Copy ‘configure’ folder and paste it on desk top.
Take cd2 out. Insert cd1 again
Open ‘configure’ from desktop
Click ‘keymaker’. Select ‘vista’. Click ‘create’. It will turn ‘complete’. Close.
Then open ‘vista’ folder in the ‘configure’ folder. Open ‘set up’. A popup window appears. Select ‘c’ on left panel. Double click ‘users’ on right panel. Double click ‘public’. Double click ‘similimum’.
If you have done it right, the complete path will be displayed below the popup window as ‘c:\users\public\similimum’. Click ‘ok’. ‘Set up complete’ message appears’. Close all windows.
Then click ‘similimum’ shortcut icon on desktop. Key1 and key 2 will appear. Send those keys without any mistake over WHATSAPP to phone number 9446520252 or similimum@gmail.com.
You will get product key by WHATSAPP MESSAGE You can also use software without key, by clicking ‘register later’. If you follow this steps rightly, everything will be ok.

FOR MORE INFO:

DR MUHAMMAD FASIL BHMS

+91 99953 82854